Legal notice

Legal notices

Website Terms of Use:

1. Identification

Aquest lloc web i el seu domini corresponen al Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (d’ara endavant el Museu), amb CIF Q0801897J i domicili a la plaça Leonardo da Vinci, 4-5 de Barcelona (CP 08019), telèfon 932 56 60 02 i adreça electrònica museuciencies@bcn.cat.

2. In general

Pel fet d’accedir a aquest lloc web i explorar-ne el contingut, l’usuari accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.
Llevat que contravingui la legislació aplicable, el Museu es reserva el dret d’alterar i actualitzar la informació continguda en aquest web, en qualsevol moment i sense avís previ, i de canviar-ne la configuració, la presentació i les condicions d’ús. L’usuari queda automàticament obligat per aquestes condicions d’ús a partir del moment que accedeix al lloc i ha d’estar al corrent dels canvis que s’hi produeixin.
L’usuari accepta la seva responsabilitat respecte a la manera d’utilitzar el lloc web, tant els seus continguts com els serveis que ofereix. L’usuari també és responsable davant del Museu i/o altres parts de qualsevol dany que hi causi si no respecta aquestes Condicions d’ús.

3. Information about the data

The information provided by the website comes from the activity of the various departments that make up the Natural Sciences Museum of Barcelona.

Intellectual property

The website and its contents, including texts, images, designs or graphics (the contents), are published mainly for the purpose of informing about the Museum’s own activities and services. Intellectual property rights exist on some of the contents, rights that correspond either to the Museum or to third parties who have authorized their dissemination through this medium.

In general and unless the contrary is expressly indicated in individual cases, the contents can be reproduced, distributed and communicated publicly as long as the provenance and other identifying references that identify or describe them are stated. Uses are authorized for any purpose except those of a commercial or profitable nature. For the latter use, express written authorization from the Museum is required. The Museum encourages the use of the contents for educational purposes, research, study or cultural dissemination.

Els logotips i els altres dissenys o signes distintius del Museu només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del Museu, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que tenen el suport explícit, la col·laboració o la participació del Museu.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Museu.
El Museu no es pot fer responsable de la informació a la qual s’accedeixi des d’enllaços a webs d’altres persones o institucions.

4. Access to the website

The Museum is not responsible to the user for damages caused by the use of this website or for any action arising from the information provided.
The Museum is not responsible for any security failure or disconnection that may occur, nor for any damage that may occur to the user’s device (hardware and software) or to any folder or stored document caused by the presence of viruses in the user device. The Museum is also not responsible for any malfunction of the browser or the use of an outdated version of it.

5. Liability arising from web links

El Museu no revisa els llocs web externs  enllaçats a Museuciencies , que són mantinguts per terceres parts que es troben fora del control del Museu, el qual tampoc en recomana o n’aprova els continguts. El Museu nega de forma expressa cap responsabilitat per qualsevol dany sofert per l’usuari derivat de la informació trobada en aquests llocs web.

6. Licenses and reproduction rights

Unless otherwise indicated, the contents of the Museuciencies website are published under a license
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

This license allows:

  • Copy and redistribute the contents in any medium and format.
  • Modify, combine and build new content from the licensed material, provided that:
    • Cite the provenance clearly and appropriately and indicate whether modifications have been applied to the data.
    • Redistribute the data under a license equivalent to that referred to here, without additional restrictions.