Política de privacitat

Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fa referència a les dades que tracta en compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és el Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (d’ara endavant, el Museu), CIF Q0801897J, domicili a la plaça Leonardo da Vinci, 4-5, Barcelona (CP 08019), tel. 932566002, museuciencies@bcn.cat, https://museuciencies.cat.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) supervisa el compliment de la política de protecció de dades del Museu, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la plaça Leonardo da Vinci, 4-5, Barcelona (CP 08019), tel. 932566002 o l’adreça electrònica dpd_CMCNB@bcn.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades?

Al Museu tractem les dades personals per a les següents finalitats:

 • Contacte. Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web o telefònicament.
 • Serveis del Museu. Registre de les persones que adquireixen o reserven entrades per visitar les sales del museu, assisteixen a actes o activitats organitzats pel Museu. En el procés de registre es demanen les dades imprescindibles com les identificatives o bancàries (en cas que s’hagi de gestionar un cobrament).
 • Activitats. En l’organització d’activitats culturals i formatives rebem dades de les persones que s’hi inscriuen, a fi i efecte d’organitzar l’activitat. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de la persona que participa en l’activitat.
 • Informació dels nostres serveis. Amb l’autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte per comunicar informació sobre activitats, actes o esdeveniments.
 • Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.
 • Videovigilància. En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els quals és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

 • En compliment d’una relació contractual, cas de les relacions amb els nostres proveïdors i amb les persones que adquireixen entrades o contracten altres serveis del Museu.
 • En compliment d’obligacions legals, per exemple les comunicacions de dades a l’administració tributària, establerta en normes fiscals i reguladores de les relacions comercials.
 • En base al consentiment fem enviaments d’informació dels serveis, activitats, actes o esdeveniments que programem.
 • En compliment de missió d’interès públic enregistrem imatges amb les càmeres de videovigilància, per preservar el patrimoni que custodiem.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc, es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de Nom responsable i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència, les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Finalment, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

 • A saber si es tracten. Qualsevol persona té dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
 • A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les quals es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.
 • A accedir-hi. Dret que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la qual es tracten, les comunicacions a altres persones (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
 • A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
 • A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
 • Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa davant reclamacions.
 • A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina.
 • A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita al Museu a l’adreça postal Plaça Leonardo da Vinci, 4-5, Barcelona (CP 08019) o bé enviant un correu electrònic a museuciencies@bcn.cat, indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.apd.cat.

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd_CMCNB@bcn.cat.

Document: Registre d’activitats de tractament del Museu de Ciències Naturals de Barcelona